Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA

Privatumo politikos tikslas – informuoti Jus kaip renkame ir tvarkome Jūsų asmens duomenis, paaiškinti, kiek laiko saugome, kam teikiame, kokias teises turite kaip duomenų subjektas bei kur galite kreiptis dėl teisių įgyvendinimo ar kitais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais.
Informuojame, kad Jūsų asmens duomenis tvarkome vadovaujantis Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

Mes vadovaujamės šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo principais:
    • asmens duomenys renkami tik aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
    • asmens duomenys tvarkomi tik teisėtai ir sąžiningai;
    • asmens duomenys nuolat atnaujinami;
    • asmens duomenys saugomi saugiai ir ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai ar teisės aktai;
    • asmens duomenis tvarko tik tie Įmonės darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė pagal jų darbines funkcijas arba tinkamai įgalioti duomenų tvarkytojai.

    1. Kokios naudojamos sąvokos?

        1.1. Duomenų valdytojas – UAB „Bremena“ (toliau – Įmonė), juridinio asmens kodas 179282619, buveinės adresas Pramonės g. 5F, Tauragė.
        1.2. Duomenų subjektas – bet kuris fizinis asmuo, kurio duomenis mes tvarkome.  Mes renkame tik tuos duomenų subjekto duomenis, kurie yra reikalingi vykdant Įmonės veiklą ir (ar) lankantis, naudojant, naršant mūsų interneto svetainėje ir pan. (toliau – Svetainė). Mes užtikriname, kad renkami ir apdorojami asmens duomenys bus saugūs ir bus naudojami tik konkrečiam tikslui.
        1.3. Asmens duomenys – bet kuri informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su Jumis, kaip duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis. Asmens duomenų tvarkymas, tai bet kokia su asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, redagavimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą, archyvavimą ir kt.).
        1.4. Sutikimas – bet koks laisva valia ir sąmoningai duotas patvirtinimas, kuriuo Jūs sutinkate, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi konkrečiu tikslu.

    2. Kaip mes renkame Jūsų asmens duomenis?

        2.1. Asmens duomenis Jūs pateikiate pats. Jūs galite  kreiptis į mūsų Įmonę, naudotis mūsų teikiamomis paslaugomis, palikti komentarus, užduoti klausimus ir pan.
        2.2. Asmens duomenis gauname Jums lankantis Įmonės svetainėje. Jūs pildote svetainėje esančias formas arba paliekate savo kontaktinius duomenis ir pan.
        2.3. Jūsų asmens duomenis gaunami iš kitų šaltinių. Asmens duomenis teisėtai galime  gauti iš kitų įstaigų ar įmonių, viešai prieinamų registrų ir pan.

    3. Kokius Jūsų duomenis ir kokiais tikslais tvarkome?

        3.1. Pateikdamas mums savo asmens duomenis Jūs sutinkate, kad mes naudotume surinktus duomenis vykdydami savo įsipareigojimus Jums, teikdami paslaugas.
        3.2. Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis šiais tikslais:

            3.2.1. Kandidatų į darbo vietas gyvenimo aprašymų (CV) duomenų bazės administravimas. Šiuo tikslu tvarkome šiuos duomenis:
    • Vardas (-ai), pavardė (-ės);
    • Gimimo data (amžius);
    • Gyvenamosios vietos adresas;
    • Ryšių duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas);
    • Informacija apie kandidato išsilavinimą (mokymo įstaiga, mokymosi laikotarpis, įgytas išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija);
    • Informacija apie kvalifikacijos kėlimą (išklausyti mokymai, įgyti sertifikatai);
    • Informacija apie kandidato darbo patirtį (darbovietė, darbo laikotarpis, pareigos, atsakomybės ir (ar) pasiekimai);
    • Informacija apie kalbų mokėjimą, informacinių technologijų, vairavimo įgūdžius, kitas kompetencijas, kita informacija, kurią kandidatas pateikia CV, motyvaciniame laiške ar kituose kandidatavimo dokumentuose;
    • Darbdavių rekomendacijos, atsiliepimai: kandidatą rekomenduojantys ar atsiliepimą teikiantys asmenys, jų kontaktai, rekomendacijos ar atsiliepimo turinys.

            3.2.2. Įmonės teikiamų, gaunamų paslaugų, prekių sutarčių su duomenų subjektu sudarymas ir vykdymas; kontaktų išsaugojimas, užtikrinant galimybę susisiekti su jais; Mokesčių apskaita ir įmokų kontrolė. Šiuo tikslu tvarkome šiuos duomenis:
    • Vardas (-ai), pavardė (-ės);
    • Ryšių duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas);
    • Darbovietė ir pareigos (jei informacija teikiama kaip juridinio asmens atstovas);
    • Gyvenamosios vietos adresas (PVM sąskaitai faktūrai);
    • Banko sąskaitos duomenys (jeigu Įmonei paslaugas teikia fizinis asmuo).

            3.2.1. Įsiskolinimo valdymui. Šiuo tikslu tvarkome šiuos duomenis:
    • Vardas (-ai), pavardė (-ės);
    • Asmens kodas / gimimo data;
    • Apmokėjimo istorija;
    • Gyvenamosios vietos adresas;
    • Kita su įsiskolinimu susijusi informacija.

            3.2.2. Užklausų, komentarų ir nusiskundimų administravimas. Šiuo tikslu tvarkome šiuos duomenis:
    • Vardas (-ai);
    • Gatvė, namo numeris;
    • Ryšių duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas);
    • Klausimo, komentaro ar nusiskundimo tekstas.

            3.2.3. Įmonės darbuotojų, kitų duomenų subjektų ir turto saugumo užtikrinimo tikslu (vaizdo stebėjimas). Šiuo tikslu tvarkome šiuos duomenis:
    • vaizdo atvaizdas. Vaizdo stebėjimo sistemos nenaudoja veido atpažinimo ir (ar) analizės technologijų, jomis užfiksuoti vaizdo duomenys nėra grupuojami ar profiliuojami pagal konkretų duomenų subjektą (asmenį). Apie vykdomą vaizdo stebėjimą duomenų subjektas informuojamas informaciniais ženklais su vaizdo kameros simboliu ir Įmonės rekvizitais, kurie pateikiami prieš patenkant į stebimą teritoriją ir (ar) patalpą. Į vaizdo kamerų stebėjimo lauką nepatenka patalpos, kuriose duomenų subjektas tikisi absoliučios asmens duomenų apsaugos.

            3.2.4. Kitais tikslais, kuriais mes turime teisę tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kai Jūs išreiškė savo sutikimą, kai duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso arba kai tvarkyti duomenis mus įpareigoja atitinkami teisės aktai.

    4. Kam mes teikiame Jūsų asmens duomenis?

        4.1. Mes įsipareigojame laikytis konfidencialumo pareigos Jūsų  atžvilgiu.
        4.2. Mes galime pateikti asmens duomenis savo duomenų tvarkytojams, kurie teikia mūsų  Įmonei paslaugas ir tvarko asmens duomenis mūsų vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal mūsų Įmonės nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Mes pasitelkiame tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie pakankamai užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta Jūsų teisių apsauga.
        4.3. Mes taip pat galime teikti asmens duomenis atsakydami į teismo arba valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus.
        4.4. Mes garantuojame, kad Jūsų asmens duomenys nebus nei pardavinėjami, nei nuomojami tretiesiems asmenims.

    5. Kokie reikalavimai yra nepilnamečiams?

        5.1. Jei Jūs esate jaunesnis (-ė) negu 14 metų, siekiant pasinaudoti mūsų teikiamomis paslaugomis, prieš pateikiant savo asmeninę informaciją yra privaloma pateikti vieno iš atstovo (tėvo, motinos, globėjo (-os)) rašytinį sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo.

    6. Kiek laiko mes saugome Jūsų asmens duomenis?

        6.1. Mūsų surinkti asmens duomenys yra saugomi spausdintiniuose dokumentuose ir (arba) informacinėse sistemose. Jūsų asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalaujate Jūs ir (ar) numato teisės aktai.
        6.2. Nors Jūs gali nutraukti sutartį ir atsisakyti teikiamų paslaugų, tačiau mes ir toliau privalome saugoti Jūsų asmens duomenis dėl galbūt ateityje atsirasiančių reikalavimų ar teisinių pretenzijų tol, kol pasibaigs duomenų saugojimo terminai.

    7. Kokios yra Jūsų teisės?

        7.1. Teisė gauti informaciją apie duomenų tvarkymą.
        7.2. Teisė susipažinti su tvarkomais duomenimis.
        7.3. Teisė reikalauti ištaisyti duomenis.
        7.4. Teisė reikalauti ištrinti duomenis („Teisė būti pamirštam“). Ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys, kuriuos prašote ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip tvarkymas būtinas sutarties vykdymui arba yra pareigos pagal taikomus teisės aktus vykdymas.
        7.5. Teisė apriboti duomenų tvarkymą.
        7.6. Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu.
        7.7. Teisė į duomenų perkeliamumą. Teisė į duomenų perkeliamumą negali daryti neigiamo poveikio kitų teisėms ir laisvėms. Jūs neturite teisės į duomenų perkeliamumą tų asmens duomenų atžvilgiu, kurie tvarkomi neautomatiniu būdu susistemintose rinkmenose, pavyzdžiui, popierinėse bylose.
        7.8. Teisė reikalauti, kad nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas.
        7.9. Teisė pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
    8. Mes sudarome sąlygas Jums įgyvendinti pirmiau nurodytas teises, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ar gynybą, viešąją tvarką, nusikalstamų veiklų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą, svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, duomenų subjekto ar kitu asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

    9. Kur Jūs galite kreiptis?

        9.1. Dėl savo teisių įgyvendinimo, Jūs galite kreiptis į mus:
            9.1.1. teikiant rašytinį prašymą asmeniškai, paštu, per atstovą ar elektroninių ryšių priemonėmis – el. paštu:  bremena@tvk.lt.
            9.1.2. žodžiu – telefonu +370 446 61491;
            9.1.3. raštu – adresu Pramonės g. 5F, Tauragė.
        9.2. Siekdami apsaugoti duomenis nuo neteisėto atskleidimo, gavus Jūsų prašymą pateikti duomenis ar įgyvendinti kitas teises, privalome patikrinti Jūsų tapatybę.
        9.3. Mes atsakome Jums ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos, atsižvelgiant į konkrečias asmens duomenų tvarkymo aplinkybes. Šis laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių.

    10. Kokia yra Jūsų atsakomybė?

        10.1. Jūs turite:
            10.1.1. informuoti mus apie pateiktos informacijos ir duomenų pasikeitimus. Mums yra svarbu turėti teisingą ir galiojančią  informaciją;
            10.1.2. pateikti reikalingą informaciją, kad esant Jūsų prašymui galėtume identifikuoti Jus ir įsitikinti, kad bendraujame arba bendradarbiaujame tikrai su Jumis (pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leistų tinkamai identifikuoti duomenų subjektą). Tai yra reikalinga Jūsų ir kitų asmenų duomenų apsaugai, kad atskleista informacija būtų pateikta tik Jums, nepažeidžiant kitų asmenų teisių.

    11. Baigiamosios nuostatos

        11.1. Perduodamas asmens duomenis, Jūs sutinkate su šia Privatumo politika, suprantate jos nuostatas ir sutinkate jos laikytis.
        11.2. Plėtojant ir tobulinant Įmonės veiklą, mes turime teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti šią Privatumo politiką. Mes turime teisę vienašališkai, iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdama internetinėje svetainėje www.bremena.lt.
        11.3. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y., nuo tos dienos, kai juos patalpiname internetinėje svetainėje www.bremena.lt.